Jan Viitala

VTS 260 Valtuutettu tarkastaja

Sähköturvallisuuslain mukaiset varmennus- ja määräaikaistarkastukset asuinrakennuksien sekä luokan 1 ja 2 sähkölaitteistoihin, jotka toimivat enintään 1000 voltin vaihtojännitteellä tai 1500 voltin tasajännitteellä.

Varmennustarkastus

Paritaloa suurempien asuinrakennusten sähkölaitteistoille ja muille pääsulakkeiltaan yli 35A:n sähkölaitteistoille (laitteistoluokat 1, 2 ja 3) pitää käyttöönottotarkastuksen lisäksi teettää varmennustarkastus.

Varmennustarkastus on uudisasennusten lisäksi tehtävä myös edellä mainittuihin laitteistoihin kohdistuvalle sähköasennuksen merkittävälle muutos- tai laajennustyölle. Muutoksen tai laajennuksen katsotaan olevan merkittävä, kun

  • – muutosaluetta suojaavan ylivirtasuojan koko on yli 35A laitteistossa, jolle ei edellytetä käytön johtajaa, tai
  • – muutosaluetta suojaavan ylivirtasuojan koko on yli 250A laitteistossa, jolle on nimettävä käytön johtaja.

Vaikka muutosaluetta suojaavan ylivirtasuojan koko olisi edellä mainittuja pienempi, katsotaan muutoksen kuitenkin olevan merkittävä, jos luokan 1, 2 tai 3 sähkölaitteistoon sisältyvä

  • muutettu tai laajennettu sähköasennus sijaitsee luokkien 0, 1, 20 tai 21 (valtioneuvoston asetus 576/2003, Liite 1) mukaisessa räjähdysvaarallisessa tilassa,
  • muutettu tai laajennettu asennus sijaitsee räjähteiden valmistustilassa tai
  • muutettu tai laajennettu asennus sijaitsee sairaalan tai lääkäriaseman leikkaussalissa (leikkaussaliksi luetaan tila, jossa tehdään yleisanestesiaa tai laajapuudutusta edellyttäviä kirurgisia toimenpiteitä).

Varmennustarkastusvelvoite ei kuitenkaan koske vähäisiksi katsottavia töitä (valtioneuvoston asetus 1434/2016 5 §).

Varmennustarkastuksen teettäminen on sähkötöiden tekijän vastuulla. Tarkastuspalveluita tarjoavat valtuutetut tarkastajat ja tarkastuslaitokset.

Varmennustarkastuksessa todetaan käyttöönottotarkastuksen asianmukaisuus ja varmistetaan pistokoeluontoisesti asennusten turvallisuus.

Tarkastuksen tekijä laatii tarkastuksesta tarkastustodistuksen ja kiinnittää tarkastustarran pääkeskukseen tai vastaavaan kohtaan. Kohteen haltijan on säilytettävä tarkastustodistus vähintään kymmenen vuotta.

Kunnossapito ja määräaikaistarkastukset

Sähkölaitteiston kuntoa on jatkuvasti tarkkailtava ja siinä esiintyvät puutteet poistettava.

Sähköjärjestelmä, kuten muutkaan rakennuksen osat, ei pysy kunnossa ja turvallisena itsestään. Sähköasennukset, asennuskalusteet, sähkölaitteet ja sähkökeskusten komponentit kuluvat ja tulevat ajan myötä käyttöikänsä päähän.  Rikkinäiset ja kuluneet sähkökalusteet, löystyneet liitokset tai sähkölaitteiden pölyisyys voivat aiheuttaa vaaraa kiinteistölle tai kiinteistön käyttäjille.

Kiinteistön tai rakennuksen haltijalla on lakisääteinen velvoite huolehtia sähkölaitteiston riittävästä kunnossapidosta. Haltija on yleensä kiinteistön omistaja tai joissain tapauksissa vuokralainen. Esimerkiksi asunto-osakeyhtiöissä omistajaa edustavat hallitus ja sen puheenjohtaja. Suurempien rakennusten ylläpidon käytännön tehtäviä hoitaa nimetty isännöitsijä, joka voi olla isännöintiyritys tai yksittäinen henkilö.

Kiinteistön tai rakennuksen haltijan pitää huolehtia sähkölaitteiston kunnossapidosta myös sellaisissa kiinteistöissä, joita alla esitettävä määräaikaistarkastusvelvoite ei koske. Sähkölaitteistoluokkien 2 ja 3 laitteistoille on laadittava ennakolta kunnossapito-ohjelma

Määräaikaistarkastukset

Lakisääteiset määräaikaistarkastukset täydentävät sähköasennusten kunnossapitoa. Määräaikaistarkastukset varmistavat osaltaan sähköasennusten turvallisuuden ja osoittavat mahdolliset kunnossapidon puutteet ennen kuin puutteet aiheuttavat vakavia vahinkoja.

Määräaikaistarkastuksia on teetettävä muille kuin asuinrakennuksille, jos pääsulakkeiden koko on suurempi kuin 35A. Määräaikaistarkastusten teettäminen on laitteiston haltijan velvollisuus. Tarkastuksen tekijän on laadittava määräaikaistarkastuksesta pöytäkirja ja kiinnitettävä tarkastustarra pääkeskukseen tai vastaavaan paikkaan.

Sähkölaitteiston haltijan pitää säilyttää tarkastuspöytäkirja ja osoitus pöytäkirjassa esitettyjen puutteiden korjaamisesta, esim. kuitattu puutelista tai työmääräys, vähintään seuraavaan määräaikaistarkastukseen saakka.

  • Lähde https://tukes.fi/sahko/sahkoasennusten-kayttoonottovaiheen-tarkastukset